کتابخانه
irc
لسیت پستی

گروه کاربران لینوکس استان زنجان

اهداف
  • به منظور تشویق استفاده از نرم‌افزار آزاد/متن باز به صورت کلی و استفاده از گنو/لینوکس به طور خاص
  • به منظور فراهم کردن یک پشتیبان برای کاربران و مشارکت کنندگان در گنو/لینوکس و نرم‌افزار آزاد/متن با
  • به منظور ایجاد یک اجتماع فعال، پویا و دوستانه از کاربران گنو/لینوکس و نرم‌افزار آزاد/متن باز
  • به منظور ارتباط و همکاری با دیگر گروه‌ها و سازمان‌های فعال در زمینه نرم‌افزار آزاد/متن باز و فعال بودن به عنوان بخشی از اجتماع جهانی نرم‌اقزار آزاد/متن باز